Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 15/2017

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ PO 1945 ROKU

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I STUDIA

p007 0 00 01Paweł Grata, Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950

p007 0 00 01Petr Svobodný, Medical Faculties or Medical Academies? Czechoslovak Plans and Discussions in the 1950s

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Zanieczyszczenie wód i powietrza w Polsce w latach 1945–1970 jako problem władzy i społeczeństwa

p007 0 00 01Jarosław Dulewicz, Postawy i reakcje polskiego społeczeństwa wobec zanieczyszczenia środowiska naturalnego w kraju (1971–1989)

p007 0 00 01Ewelina Szpak, „Kiedy pada słowo rak, ludzie zaczynają mówić szeptem”. Społeczna historia raka w Polsce po 1945 roku

p007 0 00 01Sebastian Ligarski, Ogłoszenia drobne z lat 1945–1949 jako informator o zdrowiu i chorobach na Śląsku

p007 0 00 01Paweł Fiktus, Prawno-społeczna pozycja felczera w Polsce w latach 1945–1989

p007 0 00 01 Tadeusz Wolsza, Choroby i ich leczenie w stalinowskich więzieniach i obozach w Polsce w latach 1944–1956

p007 0 00 01Anna Maria Jackowska, Działalność antyalkoholowa Józefa Romana Rybickiego – szkic do biografii

p007 0 00 01Sylwia Kuźma-Markowska, Walka z „babkami” o zdrowie kobiet: medykalizacja przerywania ciąży w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

p007 0 00 01Anna Dobrowolska, Problem, którego miało nie być. Język milicyjnych dokumentów poświęconych prostytucji w latach 1956–1969

VARIA

p007 0 00 01Natalia Jarska, Krótki kurs historii „kobiet”. Kobiety w języku partii komunistycznej w Polsce 1945–1989

p007 0 00 01Jarosław Pałka, Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys biografii

p007 0 00 01Krzysztof Tarka, Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego z wywiadem PRL

p007 0 00 01Milena Bykowska-Witowska, Zdjęcia lotnicze i materiał DNA w procesie identyfikacji skazanych na karę śmierci i rozstrzelanych w Polsce w latach 1944–1956 – zarys problematyki

 

ŹRÓDŁA

p007 0 00 01Bartłomiej Kapica, Spotkanie Adama Michnika z Antonio Rubbim, przedstawicielem Włoskiej Partii Komunistycznej, w listopadzie 1976 roku

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Michał Przeperski, Katalog zmarnowanych szans. Wokół książki Tomasza Chrząstka Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950–1963

p007 0 00 01Krzysztof Kosiński, Próba synkretyzmu katolicko-socjalistycznego. Piotr H. Kosicki, Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej

 

RECENZJE

p007 0 00 01Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski, Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944–1956 (Michał Studniarek)

p007 0 00 01Karolina Bittner, Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989 (Tomasz Leszkowicz)

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

powrotPolska