Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 1/1995

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

p007 0 00 01 Wstęp

 

p007 0 00 01Dyskusja nad historią PRL — Krystyna Kersten, Jerzy Eisler

 

ARTYKUŁY I STUDIA

p007 0 00 01 Krystyna Kersten, Warianty polityki polskiej: rok 1944

 

p007 0 00 01Zofia Zaks, Rząd francuski wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Rządu Tymczasowego RP (lipiec 1944 - sierpień 1945)

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, Stanowisko rządu RP na wychodźstwie wobec kwestii niemieckiej i polskiej granicy zachodniej (lipiec 1945-1949)

 

p007 0 00 01Ryszard Smìetanka-Kruszeìnicki, Zbrojne podziemie poakowskie na Kielecczyźnie (1945-1948). Zarys problemu

 

p007 0 00 01Jan Żaryn, „Księża patrioci” - geneza powstawania formacji duchownych katolickich

 

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Konflikty chłopów z władzą w okresie „planowego skupu zboża” w latach 1950-1951

 

p007 0 00 01Antoni Dudek, Krótkotrwała normalizacja w stosunkach Kościół - państwo (1956-1957)

 

p007 0 00 01Tomasz Szarota, Życie codzienne w Peerelu - propozycja badawcza

 

PRZEGLĄD BADAŃ

p007 0 00 01Stanislaw Ciesielski, Wojciech Wrzesiński, Uwagi o stanie badań nad dziejami powojennej Polski

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, „Notatka dotycząca działalności organów służby sprawiedliwości wojska” z 16 III 1951 r.

 

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Sprawozdanie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach z pracy agenturalno-operacyjnej na wsi woj. kieleckiego z marca 1954 r.

 

RECENZJE

p007 0 00 01Krystyna Kersten , Między wyzwoleniem a zniewoleniem: Polska 1944–1956 – Dariusz Stola

The Soviet Union in Eastern Europe 1945–1989 – Tomasz Moszczyński

Nowe spojrzenie na rok 1956 – Jerzy Eisler

Marcin Kula, Paryż, Londyn i Waszyngton patrzą na Październik 1956 r. w Polsce – Robert Kupiecki

Jerzy Eisler, List 34 – Tomasz Moszczyński

Andrzej Walicki, Zniewolony umysł po latach – Beata Bińko

Spor o PRL – dyskusja w Tygodniku Powszechnym – Tomasz Moszczyński

M. Lis, Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po drugiej wojnie światowej (1945-1993) – Bernadetta Nitschke

powrotPolska