Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 2/1997

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I STUDIA
p007 0 00 01Krystyna Kersten, II wojna światowa i podział Europy
 
 
p007 0 00 01Marcin Zaremba, Próba legitymizacji władzy komunistycznej
w latach 1944-1947 poprzez odwołanie się do treści narodowych
 
p007 0 00 01Rafał Wnuk, Dylematy żołnierzy podziemia antykomunistycznego
w latach 1944-1947
 
p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, Rząd RP na obczyźnie wobec wschodniej granicy Polski
(lipiec 1945-luty 1951 roku)
 
p007 0 00 01Wojciech Górecki, Strajki robotnicze w Łodzi w latach 1945-1947
 
p007 0 00 01Natalia Aleksiun-Mądrzak, Stosunek żydowskich partii politycznych
w Polsce do emigracji
 
p007 0 00 01Dariusz Libionka, Antysemityzm i zagłada na łamach prasy w Polsce
wiatach 1945-1946
 
p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Akta Biura Listów i Inspekcji КС PZPR jako źródło do badań rzeczywistości społecznej w Polsce w latach 1950-1956
 
p007 0 00 01Maciej Przybyliński, Gustaw Herling-Grudziński i Jan Strzelecki wobec
„Zniewolonego umysłu”
 
p007 0 00 01Tomasz Szarota, Życie z historią lub „żywa historia”. II wojna światowa
w świadomości Polaków po 50 latach
 
PRZEGLĄD BADAŃ
p007 0 00 01Włodzimierz Borodziej, Historiografia polska o „wypędzeniu” Niemców 249
 
MATERIAŁY I DOKUMENTY
p007 0 00 01Kazimierz Kozłowski, Informacje aparatu bezpieczeństwa dotyczące reakcji społeczeństwa na wydarzenia polityczne z 1956 roku w województwie szczecińskim
 
 
p007 0 00 01Jan Żaryn, Nieznany list prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do Stolicy Apostolskiej w sprawie tzw. porozumienia z rządem z 14 kwietnia 1950 roku.
 
 
p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Notatka o sytuacji w Nowej Hucie z października 1955 roku
 
 
p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Notatka o sytuacji w Domach Młodego Robotnika
 
 
RECENZJE
p007 0 00 01Janusz Wrona, System partyjny w Polsce 1944-1950. Miejsce-funkcje - reakcje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego (Dariusz Jarosz)
 
Andrzej Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980 (Jerzy Eisler)
 
Barbara Fijałkowska, Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce (Dariusz Libionka)
 
powrotPolska