Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 6/2004

WARSZTAT BADAWCZY

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

 

 

p007 0 00 01Tomasz Szarota, BAZA ŹRÓDŁOWA, WIEDZA POZAŹRÓDŁOWA I LITERATURA PRZEDMIOTU W WARSZTACIE HISTORYKA WSPÓŁCZESNOŚCI
 
p007 0 00 01Błażej Brzostek, PRASA LAT STALINOWSKICH JAKO ŹRÓDŁO DO BADANIA CODZIENNOŚCI MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. („EXPRESS WIECZORNY” I „STOLICA” Z LAT 1949-1953)
 
p007 0 00 01Jerzy Eisler, REFLEKSJE NAD WYKORZYSTYWANIEM RELACJI JAKO ŹRÓDŁA W BADANIU HISTORII PRL (ROZMOWY Z DYSYDENTAMI I PROMINENTAMI)
 
p007 0 00 01Dariusz Jarosz, SONDAŻE OŚRODKA BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ (OBOP)
W LATACH 1957-1989: REFLEKSJE HISTORYKA
 
p007 0 00 01Maria Klamut, DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO POLSKI LUDOWEJ
(1944-1989) W BIBLIOTECE NARODOWEJ
 
p007 0 00 01Krzysztof Kosiński, PAMIĘTNIKARSTWO KONKURSOWE JAKO ŹRÓDŁO
HISTORYCZNE
 
p007 0 00 01Wojciech Lenarczyk, „TYGODNIK POWSZECHNY” W LATACH 1945-1989.
PROBLEM BAZY ŹRÓDŁOWEJ I METODOLOGII BADAŃ
 
p007 0 00 01Dariusz Libionka, ZNACZKI POCZTOWE KRAJÓW „DEMOKRACJI LUDOWEJ” ŹRÓDŁEM DO ANALIZY PROPAGANDY KOMUNISTYCZNEJ
 
p007 0 00 01Zbigniew Romek, KILKA UWAG O AKTACH CENZURY JAKO ŹRÓDLE
HISTORYCZNYM
 
p007 0 00 01Sławomir Stępień, DZIENNIK JAKO ŹRÓDŁO DO BADANIA HISTORII PRL.
(NA PRZYKŁADZIE DZIENNIKÓW POLITYCZNYCH MIECZYSŁAWA F. RAKOWSKIEGO)
 
p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, MATERIAŁY DOTYCZĄCE ŻYCIA CODZIENNEGO W POLSKICH WIĘZIENIACH, OBOZACH I OŚRODKACH PRACY WIĘŹNIÓW W LATACH 1944-1958 
 
p007 0 00 01Jan Żaryn, PODRÓŻ PO ARCHIWACH KOŚCIELNYCH (1944-1989)
 
 
powrotPolska