Instrukcja wydawnicza Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały

Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku musi być wynikiem samodzielnych, niepublikowanych wcześniej badań, musi spełniać kryteria formalne zgodne z instrukcją wydawniczą i uwzględniać wskazówki redakcyjne, musi otrzymać dwie pozytywne recenzje zgodne z zasadą double-blind review.

Artykuł złożony do czasopisma „Polska 1944/45-1989” musi spełniać zasady „zapory ghostwriting”. Wszelkie przypadki ghostwritingu (nieujawnienia swego udziału przez autorów) i guest autorship (dopisywania do listy autorów osób, których udziałw powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości. O fakcie złamania tych zasad zostanie także poinformowana jednostka organizacyjna zatrudniająca autora.

I. Układ tekstów:

A. Artykuł/Artykuł recenzyjny

1. Imięi nazwisko autora (u góry po lewej stronie)
2. Ośrodek akademicki, bądź jeśli autor nie pracuje na uczelni podajemy miejscowość (pod nazwiskiem autora)
3. Tytułartykułu na osi tekstu
4. Zarys treści: pod tytułem, objętość 400-700 znaków ze spacjami - krótka charakterystyka zawartości artykułu
5. Słów/fraz w języku polskim i angielskim
6. Treść artykułu
7. Wybrana bibliografia
8. Tytuł w języku angielskim
9. Streszczenie w języku polskim i angielskim, objętość 1000-1800 znaków ze spacjami
10. Do artykułu należy dołączyć krótką notkę w języku polskim i angielskim, objętość 500 znaków ze spacjami. Należy podać obowiązkowo pełny adres podstawowego miejsca pracy oraz aktualny adres e-mail

B. Recenzja

1. Imięi nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny tytułwedług strony tytuł
2. W przypadku, gdy artykułrecenzyjny/recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłłne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców
3. Liczba tomów lub części cyframi arabskimi (np. t. 1-2)
4. Miejsce i rok wydania
5. Nazwa wydawnictwa
6. Liczba stron
7. Ewentualnie nazwa serii wydawniczej

II. Formatowanie tekstów:

A. Tekst artykułu/artykułu recenzyjnego/recenzji:

1. czcionka Times New Roman, rozmiar 12, Interlinia 1,5; tekst wyjustowany
2. format .doc lub .docx

B. Cytaty ze źródełi literatury przedmiotu podajemy w cudzysł„[…]”

C. Tytuły prac naukowych, utworów literackich itp. wyróżniamy kursywą

D. Skróty: stosujemy skróty słśłk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., np., itd.

E. Liczebniki: stosujemy zapis cyfrowy z oddzieleniem spacjąrzędów wielkości, np.: „11 453”

F. Daty:

1. Rozwijamy nazwy miesięcy, skracamy sł„rok”
2. Stosujemy zapis sł„w latach siedemdziesiątych”a nie „w latach 70.”
3. Stosujemy zapis cyfrąrzymską- „w XX w.”a nie „w dwudziestym wieku”bądź„w 20 wieku”

G. Przypisy: czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia 1,5

III. Przypisy, zapisy bibliograficzne

A. Źródła archiwalne (kolejność elementów w opisie)

1. Nazwa archiwum (pełna za pierwszym razem, potem skrót
2. Nazwa zespołu archiwalnego (pełna za pierwszym razem, potem skró
3. Sygnatura jednostki archiwalnej,
4. Numer mikrofilmu w nawiasie okrągłym,
5. Opis dokumentu (tytuł),
6. Miejsce powstania,
7. Data powstania dokumentu (jeśli data jest pełna miesiąc zapisan jest cyfrą rzymską, np.: 10 VI 1981 r.),
8. Numer cytowanej karty.

Np.: Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Urząd Rady Ministrów (dalej URM), sygn. 5/467, Notatka dla Obywatela Premiera w sprawie uregulowania należności za samochody, Warszawa, 17 XII 1945 r., k. 3.

B. Strony internetowe – cytujemy podając cały adres (bez hiperlinku), w nawiasie kwadratowym datę dostępu

C. Pozycje bibliograficzne

1. Wydawnictwo zwarte

a) Imię (inicjał) i nazwisko autora,
b) tytuł (kursywa),
c) miejsce i rok wydania,
d) numer cytowanej strony.

Np.: J. Szczepański, Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej, Warszawa 1978, s. 78.

2. Artykuł w pracy zbiorowej

a) Imię (inicjał) i nazwisko autora,
b) tytuł artykułu (kursywa)
c) w:
d) tytuł pracy zbiorowej (kursywa),
e) redaktorzy tomu (red. inicjał imienia i nazwisko),
f) miejsce i rok wydania,
g) numery cytowanych stron.

3. Artykuł w czasopiśmie

a) Imię (inicjał) i nazwisko autora,
b) tytuł artykułu (kursywa),
c) tytuł czasopisma (w cudzysł
d) rok wydania,
e) częśćrocznika (numer, zeszyt),
f) numery cytowanych stron.

Np.: Z. Romek, Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji. Od ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia, „Dzieje Najnowsze” 1999, nr. 4, s. 139-159.

4. Prasa codzienna

a) Imię(inicjał) i nazwisko autora, ewentualnie pseudonim,
b) tytułartykułu (kursywa),
c) data wydania [?].
W przypisach stosujemy oznaczenia: ibidem, idem (eadem), op. cit.

IV. Wybrana bibliografia

A. Nazwisko i imię(inicjał) autora,

B. dalej jak przy sporządzaniu zapisów bibliograficznych.