Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 14/2016

p007 0 00 01SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT

ARTYKUŁY I STUDIA/ARTICLES AND STUDIES

p007 0 00 01Aleksander Juźwik, Placówki opieki całkowitej i otwartej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1945–1952
Centres of residential and daily care of the Workers’ Society of Friends of Children and Society of Friends of Children in 1945–1952

p007 0 00 01 Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik, Kobiety w buncie antykolektywizacyjnym w Okole w 1953 r.: wybrane konteksty interpretacyjne
Women in anti-collectivisation rebel at the village of Okół in 1953: Selected interpretation contexts

p007 0 00 01Jerzy Kochanowski, „Niepotrzebni muszą odejść”, czyli widmo bezrobocia 1956–1957
“The useless have to go”, or the spectre of unemployment, 1956–1957

p007 0 00 01Michał Przeperski, Komisja Prasowa KC PZPR 1956–1957
The Press Committee of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party, 1956-1957


p007 0 00 01Tomasz Leszkowicz, „Wychowanie na tradycjach” na szczeblu jednostek wojskowych LWP (1956–1980). Środki, metody oraz ich skuteczność w oddziaływaniu na pamięć zbiorową żołnierzy
“Education based on tradition” on the level of units of the Polish People’s Army (1956–1980). Means and methods and their efficacy in influencing collective memory of soldiers

p007 0 00 01 Jakub Szumski, Międzynarodowy terroryzm w polskiej literaturze i prasie lat siedemdziesiątych XX wie ku (wybrane przykłady)
International terrorism in the Polish literature and press of the 1970s (selected examples)

p007 0 00 01 Jarosław Dulewicz, „Pyły, ludzie, przyroda”. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w województwie kieleckim w latach 1975–1989
“Dust, people, nature”. Air pollution in the Kielce Voivodeship (1975–1989)

p007 0 00 01 Michał Rosenberg, Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru
Activity of branch sections of the Solidarity Trade Union in 1980–1981 on the example of the “Solidarity” National Coordinating Commission of Theatre Workers

p007 0 00 01Joanna Grey, „Zima wasza” – życie codzienne w pierwszych miesiącach stanu wojennego na przykładzie Trójmiasta
“Winter yours” – everyday life in the first months of martial law on the example of Tri-City (Poland)

p007 0 00 01Krzysztof Stanisław Werner, Działalność Fan Clubu The Beatles w Lublinie
Activity of the Beatles Fan Club in Lublin

 

p007 0 00 01Bartosz Kaliski, Radykalizm czasu przełomu, czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989
Radicalism in the crucial time of change, or dispute over the Round Table in 1988–1989

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza
Two faces of editor Władysław Litmanowicz

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE/REVIEW ARTICLES

p007 0 00 01 Tomasz Leszkowicz, „Marszałek dwóch narodów” poznany tylko w połowie. Wokół nowej biografii Konstantego Rokossowskiego
“Marshal of Two Nations” revealed only in part. On a new biography of Konstantin Rokossovsky

RECENZJE/REVIEWS

p007 0 00 01 PRL a wojna domowa w Grecji / The Polish People’s Republic and the Greek Civil War , red. Magdalena Semczyszyn, tłum. na j. angielski Joanna Gołąb (Michał Studniarek)

 

powrotPolska